sizofren sikiyorum 7/24 amin cocugu bursa escort escort bursa bursa bayan escort bursa escort bayan geceninsessizligii.com ankara escort escort ankara ankara bayan escort ankara escort bayan ankaralikizlar.com ankara escort escort ankara ankara bayan escort ankara escort bayan 06e.tv bursa escort escort bursa bursa bayan escort bursa escort bayan bursada.allescortgirls.com bursa escort escort bursa bursa bayan escort bursa escort bayan sinoescorts.com bursa escort escort bursa bursa bayan escort bursa escort bayan kutsalodun.com eskisehir escort escort eskisehir eskisehir bayan escort eskisehir escort bayan eskisehirescortzz.com film izle hd filmizle www.hdfilmizlebe.com

Rehabilitacja psychiczna

REHABILITACJA

Rehabilitacja psychiczna jest formą działalności wobec niepełnosprawnego, która dotyczy najbardziej subtelnych i często głęboko intymnych obszarów jego życia.

Proces przywracania choremu sprawności psychofizycznej odbywa się przez stosowanie określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego, ale zawsze winien odbywać się przy pełnym udziale osoby chorej, z uwzględnieniem jej nastawienia wobec siebie i choroby, jej zaangażowania w ten proces i z odniesieniem do jej indywidualnych dyspozycji psychicznych i fizycznych.

Brak psychologicznego podejścia do chorego uniemożliwia osiągnięcie celu rehabilitacji.

Każdy chory posiada bagaż indywidualnych problemów, których rozwiązanie może dokonywać się jedynie z uwzględnieniem jego właściwości psychicznych i struktury osobowości. Dlatego tak ważne jest aby planowanie i realizowanie zamierzeń rehabilitacji poprzedzało rozeznanie podstawowych mechanizmów życia psychicznego osoby rehabilitowanej.

Wobec wszechobecnego w życiu każdego człowieka stresu i jego oddziaływania na somatyczne i psychiczne funkcjonowanie, zainteresowanie osobowością ma tu pełne uzasadnienie.

Osobowość pozwala lepiej zrozumieć rozwój i przebieg reakcji stresowych oraz opisać indywidualny obraz stresu konkretnej osoby.

Definicje psychologiczne określają osobowość jako:

  • wytwór i specyficzny styl przystosowania,

  • jednolitą psychiczną organizację ludzkiej istoty na określonym etapie rozwoju obejmującą charakter, intelekt, temperament, uzdolnienia, postawy moralne i wszelkie postawy wytworzone w ciągu życia człowieka,

  • organizację nabytych i wrodzonych dyspozycji i schematów reagowania jednostki, względnie stałą, spoistą, specyficzną dla jednostki, powstałą jako wynik dojrzewania, uczenia się i przystosowania jednostki.

Osobowość jest tym, co determinuje wybór i sposób zachowania się, reagowania jednostki, co ma istotne znaczenie zarówno dla określenia ryzyka zachorowania, jak i uzyskania oczekiwanego przystosowania po zachorowaniu.

Poziom dojrzałości osobowości i jej struktura warunkują zdolność radzenia sobie ze stresem, chorobą, niepełnosprawnością i jest indywidualną właściwością każdego człowieka.

Oczywistą rzeczą jest, że zarówno na powstawanie, rozwój określonej osobowości jak i na jej funkcjonowanie w zdrowiu i chorobie ogromny wpływ wywierają warunki środowiskowe, otoczenie, w jakim żyje człowiek. W terapii i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej mówi się wtedy o potrzebie oddziaływań socjoterapeutycznych, które są ukierunkowane i na osobę chorą i na jej otoczenie.

Liczne badania dotyczące relacji niepełnosprawności z osobowością dostarczają danych, które mogą być interpretowane w ramach głównych kierunków psychologii i wyjaśniane za pomocą takich teorii, jak np.:

  • teoria obrazu własnej osoby ( self image theory)

Adler pisał,że” postępowanie człowieka wynika z jego mniemania czy poglądu, jaki ma o samym sobie i świecie”. Nuttin zaś określa obraz siebie jako świadomość własnego istnienia i funkcjonowania, zbiór doświadczeń uznanych za swoje, to, co można powiedzieć o sobie, kiedy mówi się”ja”, „mnie”. Siek uważa, że obrazu siebie uczymy się jak wszystkich innych cech osobowości. Uczymy się poprzez spostrzeganie siebie w różnych sytuacjach społecznych, chociaż od zarania swojego istnienia – w dzieciństwie - uczymy się na podstawie bodźców płynących z własnego ciała. W ciągu lat życia nauka ta jest związana w znacznej mierze z informacjami o nas, jakie płyną od innych osób, oraz z tym, jakie „etykietki” nadają nam inni.

Działanie opisanych wyżej czynników może ( i często tak się dzieje) być przyczyną rozwoju nieadekwatnego bądź mało stabilnego obrazu własnej osoby, który skłania osobę do traktowania siebie jako niezdolnej do radzenia sobie z rzeczywistością, do podejmowania walki z „życiem”, a swoje ciało za słabe i chore.

  • teoria stosunków międzyludzkich ( interpersonal theory )

Zakłada, że organizm i jego właściwości są bodźcami o określonych wartościach i dla siebie i innych oraz narzędziem w procesie przystosowania się i budowania relacji z innymi. Poziom przystosowania oraz kształt relacji z innymi osobami wzmacniają bądź osłabiają poczucie własnej wartości i niewątpliwie przyczyniają się do uzyskiwania ( bądź nie) wsparcia otoczenia, tak ważnego w radzeniu sobie z chorobą i stresem.

  • teoria postaw i osobowości ( attitudes and personality theory )

Choroba, niepełnosprawność wiążą się z utratą pewnych wartości przez jednostkę, co wpływa na jej pojęcie o sobie i sposób budowania relacji z innymi. W budowaniu tych relacji mogą ujawniać się silne reakcje obronne, których działania zmierzają do ocalenia pozytywnych elementów poczucia własnej wartości. Brak znajomości istnienia takich mechanizmów w strukturze osobowych zachowań chorego może w sposób istotny utrudniać wytworzenie wzajemnie korzystnych postaw między nim a otoczeniem, postaw sprzyjających rehabilitacji i przystosowaniu.

  • teoria stresu i przystosowania ( stress and adjustment theory )

Poza biologiczna koncepcją stresu Hansa Selyego stosuje się tzw. interakcyjne ujęcie zjawiska stresu. Wiąże się one z przekonaniem, iż zachowanie jest funkcją ciągłego wzajemnego oddziaływania między jednostką a otoczeniem. To połączenie szczególnej sytuacji i konkretnej jednostki znajdującej się w określonym położeniu, charakteryzującej się określoną osobowością i danym sposobem zachowania narusza dotychczasową równowagę i wpływa na to, czy pojawia się stres, czy też nie.

Działania rehabilitacyjne z natury swojej są nakierowane przede wszystkim na zmniejszenie biologicznych wskaźników stresu ( stłumienie nadmiernej aktywności części współczulnej układu wegetatywnego – wzmocnienie odpowiedzi przywspółczulnej ), ale kompleksowość rehabilitacji obejmuje również sferę psychiczną osoby, w której konsekwencje stresu bywają bardziej dotkliwe niż w strukturze somatycznej osoby.

Opracowane na podstawie: „Rehabilitacja Medyczna” pod redakcją Andrzeja Kwolka,Tom I, Wydawnictwo: Elsever Urban & Spółka Wrocław.